ANVÄNDARVILLKOR

Här kan du dela alla dina roliga och coola ögonblick med dina vänner och din familj. Du kan ladda upp bilder, besöka dina vänners användarprofiler, se vad Kodi håller på med och utforska den värld som digital delning och sociala medier utgör.
De bilder som du har delat är endast åtkomliga för de vänner/kontakter som du har accepterat till din kontaktlista.

Du måste lova:

-Att endast dela sådana bilder som är dina och som du har tillåtelse att dela
-Att aldrig dela en bild där personerna på bilden inte har gett dig tillåtelse att dela den
-Att aldrig mobba eller trakassera någon.
-Resterande villkor kan du läsa under rubriken ”användningsvillkor” nedan.

Användarvillkor
Följande villkor är ursprungligen författade på engelska och finns att ta del av på www.kudos.ai. I den utsträckning nedan angivna villkor kan anses avvika från den betydelse som följer av de på engelska skrivna villkoren, ska den engelska lydelsen äga företräde.

Tillgång till och användning av KUDOS’ hemsida och KUDOS-appen (nedan kallat “KUDOS”) tillhandahålls av Kudos & Co, Inc. 470 Ramona Street, Palo Alto, CA, 94301 (company number: 5663341) och ska endast användas under beaktande av följande villkor:

1. Genom att använda eller logga in på KUDOS godkänner du att omedelbart bli juridiskt bunden till KUDOS användarvillkor. Om du önskar att inte bli bunden av villkoren, vänligen använd varken hemsidan, appen eller övrig service tillhandahållen av KUDOS.

2. KUDOS förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren genom att publicera förändringarna på hemsidan och i appen. En fortsatt användning av KUDOS efter att förändringarna har publicerats i enlighet med det nyss nämnda, medför att du blir juridiskt bunden till villkoren i dess ändrade lydelse.

Att använda KUDOS
3. Om du är yngre än 13 år kan vi godkänna din tillgång till KUDOS under förutsättning att du har inhämtat din förälders/vårdshavares tillåtelse. Om din förälder/vårdnadshavare inte ger sin tillåtelse, kan du använda hemsidan och appen som sådana men din information och det innehåll du delar kommer varken att vara tillgänglig för vänner eller för utomstående. Om du är 13 år eller äldre har du full tillgång till Kudos utan att behöva inhämta tillåtelse från förälder/vårdnadshavare.

4. Det är ej tillåtet att kopiera, offentliggöra, ladda ner, sända, till allmänheten tillhandahålla eller på liknande sätt använda innehållet i KUDOS på annat sätt än för personligt bruk. Du förbinder dig även till att inte skapa något efterhärmande verk baserat på innehållet i KUDOS, för annat än personligt bruk.

5. Du godkänner att endast använda KUDOS i lagenligt syfte och på ett sätt som inte inkräktar på utomståendes (tredje mäns) rättigheter. Ett förbjudet agerande omfattar trakasserier, beteende som kan ge upphov till skada såsom sveda och värk, beteende som kan ge upphov till olägenheter för utomstående och agerande till skada för KUDOS’ normala dialogflöde.

Delning på KUDOS
6. Genom att ladda upp innehåll i form av t.ex. fotografier, bilder, videos, ljud eller text på KUDOS, godkänner du att KUDOS håller innehållet tillgängligt på hemsidan och i applikationen. Om du inte vill bli bunden av ett sådant godkännande, ladda inte upp innehåll på KUDOS.

7. Genom att ladda upp innehåll på KUDOS intygar du:

-Att det är ditt verk och att du har rätt att dela det på KUDOS;
-Att du, om det inte är ditt verk, har erhållit tillåtelse från den rätta innehavaren att dela verket;
-Att det inte är ärekränkande eller diskriminerande;
-Att det inte är stötande, naket, sexuellt, pornografiskt eller våldsamt innehåll
-Att det inte är innehåll av kränkande, trakasserande, hotande eller skrämmande natur och att det inte är innehåll som utgör mobbning, samt;
-Att varken innehållet eller delning av innehållet bryter mot lag.

8. Uppmärksamma att det inte är tillåtet att ladda upp innehåll på KUDOS som föreställer/visar andra personer med mindre än att de har accepterat uppladdningen. Om den person som innehållet föreställer/visar är yngre än den åldersgräns som föreskrivs i relevant lagstiftning, krävs även den personens förälders/vårdnadshavares tillåtelse innan innehållet får laddas upp på KUDOS.

9. KUDOS kan komma att övervaka, ta bort, ändra eller blockera innehåll respektive användarkonton som strider mot användarvillkoren. Om du kommer i kontakt med innehåll som kan anses strida mot villkoren, vänligen underrätta oss på legal@kudos.ai.

10. KUDOS avsäger sig ansvar för att permanent lagra det av användarna uppladdade innehållet. Du uppmanas att vidta egna åtgärder i syfte att skapa en backup för det innehåll du laddar upp på KUDOS.

Ansvarsbegränsningar
11. KUDOS, inklusive information, namn, bilder, logotyper och ikoner tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier i den utsträckning så är möjligt enligt lag.

12. KUDOS kan komma att innehålla länkar till utomstående hemsidor. Vi ber dig uppmärksamma att vi inte kan kontrollera det innehåll eller de produkter som visas på en utomstående hemsida. Vi är inte heller ansvariga för den informationshantering som råder på sådana hemsidor.

13. KUDOS är under inga omständigheter ansvariga för någon av följande förluster eller skador: skada på goodwill eller rykte, data- eller informationsförlust, vinstförlust och indirekta skador/följdskador.

Immateriella tillgångar
14. Firma, namn, bilder och logotyper som särskiljer/identifierar KUDOS är skyddade av upphovsrätt och varumärkesrätt. Ingenting inom KUDOS eller KUDOS’ villkor ska anses utgöra licenser eller rättigheter att användas KUDOS i marknadsföringssyfte.

Övrigt
15. KUDOS kan komma att visa annonser och annan marknadsföring. Allt sådant material som kan övervägas att visas ska ligga i linje med KUDOS’ värderingar och ska övervägas med beaktande av barnens bästa.

16. Eventuell personlig information från användarna kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.

17. Om något av dessa villkor skulle finnas vara ogiltigt eller på annat sätt finnas stå i strid med aktuell lagstiftning, ska avtalet i form av övriga villkor fortsatt gälla med bindande verkan i den mån det är möjligt.

18. Dessa villkor ska tolkas i enlighet med de principer som följer av amerikansk lag och rättstillämpning.